Algemene voorwaarden Tess Tesst

 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis:
AanbodDe aanbieding die Tess Tesst aan Opdrachtgever doet of heeft gedaan voor het uitvoeren van de Opdracht, al dan niet in de vorm van een (schriftelijke) offerte;
Algemene VoorwaardenDeze algemene voorwaarden van Tess Tesst;
Intellectuele EigendomsrechtenAlle rechten van intellectueel eigendom en alle daaraan gerelateerde rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten op knowhow, rechten op vertrouwelijke informatie, rechten op bedrijfsgeheimen en rechten op domeinnamen;
MeerwerkWerkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud en/of omvang van de in de Opdracht omschreven werkzaamheden vallen en/of wijzigingen daarvan;
OpdrachtDe door Partijen overeengekomen werkzaamheden zoals benoemd in het Aanbod en/of anderszins tussen Partijen overeengekomen;
OpdrachtgeverDe natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tess Tesst de Overeenkomst aangaat of is aangegaan;
OvereenkomstDe overeenkomst tot het uitvoeren van de Opdracht;
Partij(en)Tess Tesst en/of Opdrachtgever;
Review- en VideobeleidHet Review- en video beleid van Tess Tesst, beschikbaar op: www.tesstesst.nl/reviewbeleid-tesstesst-nl/;
Tess TesstDe eenmanszaak Tess tesst, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70768102 en kantoorhoudende aan het Volkerakpad 21 (1316 LR) in Almere;
WebsiteDe website van Tess Tesst, beschikbaar op www.tesstesst.nl, inclusief alle daaronder liggende pagina’s.
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Aanbod, de Overeenkomst, de Opdracht en het verrichten van (andere) (rechts)handelingen tussen Partijen. 
  2. Op de Overeenkomst is het Review- en Videobeleid van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet uitsluitend inkoopvoorwaarden en/of algemene voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Tess Tesst zijn aanvaard.
  5. Indien één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet en/of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.
  6. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden, het Review- en Videobeleid en/of de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde waarbij de Overeenkomst de hoogste rang toekomt:
   1. De Overeenkomst;
   2. De Algemene Voorwaarden;
   3. Het Review- en Videobeleid.
 1. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Tess Tesst zal aan Opdrachtgever een Aanbod doen waarin zij aangeeft wat bij de Opdracht is inbegrepen en welke vergoeding Opdrachtgever bij aanvaarding van het Aanbod verschuldigd is. 
  2. Een Aanbod is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets. 
  3. Indien een Aanbod is gedaan in een (schriftelijke) offerte, dan is het Aanbod geldig voor de duur van dertig (30) kalenderdagen na de datum van verzending door Tess Tesst, tenzij anders in het Aanbod is aangegeven.
  4. Als blijkt dat Opdrachtgever onjuiste gegevens aan Tess Tesst heeft verstrekt op basis waarvan Tess Tesst een Aanbod heeft gedaan, dan is Tess Tesst gerechtigd de tarieven en/of de overige voorwaarden uit het Aanbod aan de juiste gegevens aan te passen, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen.
  5. De Overeenkomst komt tot stand zodra het Aanbod is aanvaard. Het Aanbod wordt geacht te zijn aanvaard zodra Opdrachtgever instemt met het Aanbod, of indien Tess Tesst een gedraging van Opdrachtgever redelijkerwijs mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming. 
  6. De in het Aanbod genoemde omschrijving van de Opdracht is bindend. Tess Tesst is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Opdrachtgever, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod.
  7. Tess Tesst kan niet aan het Aanbod worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  8. Artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 
 1. De Opdracht
  1. Tess Tesst zal zich inspannen om de Overeenkomst uit te voeren ten behoeve van Opdrachtgever conform de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
  2. Tess Tesst spant zich in de Opdracht zorgvuldig, degelijk en zo goed als redelijkerwijs mogelijk uit te voeren. Tess Tesst heeft geen resultaatsverplichting.
  3. Opdrachtgever erkent dat het slagen van de Overeenkomst mede afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking met Tess Tesst. Opdrachtgever zal daarom alle medewerking verlenen om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door Tess Tesst mogelijk te maken. In het bijzonder zal Opdrachtgever er voor zorgen dat alle gegevens, inlichtingen en/of medewerking waarvan Tess Tesst aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Tess Tesst worden verstrekt.
  4. Tess Tesst is niet gehouden bij de uitvoering van de Opdracht aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet als door deze aanwijzingen de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld. Tess Tesst is evenwel gerechtigd om dergelijke aanwijzingen op te volgen en om daarvoor aanvullende vergoedingen in rekening te brengen.
  5. Tess Tesst is steeds gerechtigd om bij of voor de uitvoering van de Opdracht (een) derde(n) in te schakelen, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet uitsluitend gastreviewers.
  6. Opdrachtgever zal relevante wijzigingen in zijn gegevens, zoals bijvoorbeeld een wijziging in zijn adres- en/of facturatiegegevens, onverwijld, maar in eerde geval op eerste verzoek van Tess Tesst, doorgeven aan Tess Tesst.
  7. Partijen verplichten zich jegens elkaar de andere Partij tijdig en adequaat te informeren over al hetgeen voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst van belang is. Partijen zijn tevens gehouden uit eigen beweging bij de andere Partij informatie in te winnen indien zij wetenschap hebben van omstandigheden die voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn. Deze informatieplicht doet geen afbreuk aan de mededelingsplicht van de andere Partij.
  8. Partijen verplichten zich jegens elkaar medewerking te verlenen zodat de Opdracht op basis van de overeengekomen eisen en criteria kan worden uitgevoerd.
  9. Voor de uitvoering van de Opdracht door Tess Tesst kan Opdrachtgever ook gebonden zijn aan de voorwaarden van derde partijen. Deze voorwaarden gelden tussen Opdrachtgever en de betreffende derde partij(en), Tess Tesst is daaraan niet gebonden. Opdrachtgever machtigt Tess Tesst hierbij om de voor de Opdracht benodigde overeenkomsten met derde partijen namens Opdrachtgever aan te gaan. Tess Tesst is bij die overeenkomst(en) geen partij. 
  10. De door Tess Tesst voor de uitvoering en/of de voltooiing van de Opdracht genoemde termijnen hebben steeds een indicatief karakter. De termijnen zijn nooit fatale termijnen. Tess Tesst is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn is gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tess Tesst in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  11. Indien de Opdracht bestaat uit het tot stand brengen van werken en het plaatsen daarvan op de Website of een ander kanaal van Tess Tesst, dan zal Tess Tesst de werken minimaal gedurende drie (3) maanden op haar Website of andere kanalen geplaatst houden. Tess Tesst is gerechtigd, naar haar uitsluitend oordeel, om de werken na deze periode te verwijderen. Tess Tesst is steeds gerechtigd om bij de werken een andere affiliate link te plaatsen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in het geval dat de samenwerking met Opdrachtgever eindigt en/of indien Opdrachtgever niet meer samenwerkt met het affiliate platform dat Tess Tesst gebruikt (heeft).
 1. Producten
  1. Alle kosten voor het afleveren van de producten bij Tess Tesst door of in opdracht van Opdrachtgever, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet uitsluitend de verzendkosten, inklaringskosten e.d., komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. 
  2. Alle producten die Opdrachtgever, al dan niet ten behoeve van de Opdracht, toestuurt of op andere wijze aflevert aan Tess Tess worden eigendom van Tess Tesst.
  3. Indien Tess Tesst bij Opdrachtgever melding maakt van een defect of niet volledig werkend product, dan zal Opdrachtgever op eerste verzoek onverwijld en kosteloos een nieuw vervangend product toesturen of op andere wijze afleveren, zodat Tess Tesst de Opdracht kan uitvoeren.
  4. Indien Opdrachtgever een product aan Tess Tesst toestuurt of op andere wijze aflevert zonder dat daaraan een Overeenkomst ten grondslag ligt, dan rust op Tess Tesst geen enkele verplichting om iets met dat product te doen. Het product wordt in een dergelijk geval wel eigendom van Tess Tesst.
 1. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
  1. Alle door Tess Tesst genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere (overheids)heffingen en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Alle door Tess Tesst genoemde prijzen zijn in euro’s en Opdrachtgever dient in euro’s te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  3. Tess Tesst is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst te verhogen. Tess Tesst zal Opdrachtgever hiervan ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij zo een prijsverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. 
  4. Opdrachtgever is alle bedragen steeds voorafgaand aan de Opdracht verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  5. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie door Tess Tesst. Tess Tesst zal aan Opdrachtgever via elektronische weg een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na de datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betalingstermijn van een factuur is een fatale termijn.
  6. Als de Opdrachtgever volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen), dan is ieder van die personen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Tess Tesst om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de betalingsverplichtingen.
  7. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling.
  8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.
  9. Bij een niet-tijdige betaling van een factuur door Opdrachtgever is Tess Tesst gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in een dergelijk geval over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd. 
  10. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, kosten voor incassobureaus, advocaten en deurwaarders. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval is Tess Tesst gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 
  11. In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Tess Tesst gerechtigd om, onverminderd haar overige contractuele en/of wettelijke rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op Tess Tesst enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van Tess Tesst op Opdrachtgever zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.
 1. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend teksten, afbeeldingen en/op video’s waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, en het voorbereidend materiaal daarvan, rusten bij Tess Tesst en/of haar licentiegever(s).
  2. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen. Tess Tesst en/of haar leveranciers behouden zich alle rechten, aanspraken en belangen voor die in de Overeenkomst of op grond van de wet niet uitdrukkelijk aan Opdrachtgever zijn verleend.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Tess Tesst de werken uitsluitend op haar Website en/of (een van) haar overige kanalen publiceren. De Opdrachtgever heeft niet het recht om de werken zelf te publiceren. 
  4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die in het kader van het uitvoeren van de Opdracht toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor een ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat. 
  5. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) omtrent het vertrouwelijk karakter, dan wel van enig Intellectueel Eigendomsrecht, op enig werk (doen) verwijderen of (doen) wijzigen.
  6. Als uitdrukkelijk is overeengekomen dat Opdrachtgever gerechtigd is om de werken openbaar te maken, dan is Opdrachtgever te allen tijde verplicht om bij iedere openbaarmaking van die werken de naam van Tess Tesst te vermelden.
  7. Tess Tesst is gerechtigd om (al dan niet zichtbare) maatregelen te treffen ter bescherming van materialen of andere werken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze maatregelen te omzeilen of te verwijderen.
  8. Opdrachtgever staat ervoor in dat door het uitvoeren van de Opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Tess Tesst tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat sprake zou zijn van inbreuk(en) op Intellectuele Eigendomsrechten.
  9. Opdrachtgever verleent Tess Tesst het recht om de merken, de logo’s en de (handels)namen van Opdrachtgever te gebruiken in haar externe communicatie, waaronder ten behoeve van promotiedoeleinden.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Tess Tesst blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals geleverde werken en materialen, en de daarop rustende (gebruiks)rechten zolang Opdrachtgever:
   1. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst; 
   2. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst niet betaalt; of
   3. niet voldoet aan vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten.
  2. Zolang er op het door Tess Tesst geleverde en de daarop rustende rechten een eigendomsvoorbehoud rust, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is het Opdrachtgever niet toegestaan om deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening te bezwaren.
  3. Tess Tesst kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, bestanden, materialen en/of andere werken onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Tess Tesst verschuldigde vergoedingen volledig heeft voldaan.
  4. Nadat Tess Tesst een beroep heeft gedaan op het eigendomsvoorbehoud, mag zij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, onmiddellijk terughalen. Opdrachtgever staat Tess Tesst toe de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 1. Plaatsing van de werken en acceptatie
  1. Indien de Opdracht ziet op het tot stand brengen en ter beschikking stellen van werken door Tess Tesst, dan zal Tess Tesst de werken tot stand brengen en op de Website of een ander kanaal van Tess Tess plaatsen. Na het plaatsen van de werken op de Website of een ander kanaal van Tess Tesst gelden de werken als geaccepteerd. Dit heeft tot gevolg dat Tess Tesst gekweten is van de nakoming van haar verplichtingen betreffende de totstandbrenging en terbeschikkingstelling van de werken.
  2. Tess Tesst is niet gehouden om de werken voorafgaand aan de plaatsing door Opdrachtgever te laten inzien.
  3. Opdrachtgever komt uitdrukkelijk geen recht toe om de werken aan te (laten) passen of te (laten) wijzigen.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Tess Tesst wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, wegens een onrechtmatige daad van Tess Tesst, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of op welke rechtsgrond dan ook, is uitgesloten. 
  2. Voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid van Tess Tesst voor schade in het voorgaande lid niet houdbaar is, dan is de aansprakelijkheid van Tess Tesst beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw), waarbij indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, de voor die Overeenkomst bedongen prijs wordt gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Tess Tesst voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 1.000,- (duizend euro) bedragen.
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
   1. materiële schade aan zaken;
   2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
   3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak. 
  4. De aansprakelijkheid van Tess Tesst voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die in het voorgaande lid niet uitdrukkelijk als directe schade is gedefinieerd, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verminking, vernietiging of verlies van gegevens en/of documenten.
  5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Tess Tesst komen slechts te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Tess Tesst.
  6. Tenzij de nakoming van de overeenkomst door Tess Tesst blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Tess Tesst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Tess Tesst onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Tess Tesst ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tess Tesst in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, en in geen geval later dan dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tess Tesst meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Tess Tesst vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
  8. Opdrachtgever vrijwaart Tess Tesst tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst, een inbreuk op enig Intellectuele Eigendomsrecht door Opdrachtgever en/of enig ander handelen of nalaten van Opdrachtgever.
 1. Overmacht
  1. Een Partij kan niet tot het nakomen van enige verplichting worden gehouden als sprake is van overmacht. 
  2. Van overmacht is sprake als een Partij wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichting(en) als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  3. Onder overmacht aan de zijde van Tess Tesst wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan ziekte van werknemers en/of afwezigheid van de voor de Opdracht cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Tess Tesst, tekortkomingen van door Tess Tesst ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop Tess Tesst geen invloed heeft.
  4. De Partij die de overmacht heeft ingeroepen is verplicht zich ertoe in te spannen dat de overmachtsituatie van zo kort mogelijke duur is.
  5. Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen duurt, of zodra vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk en gedeeltelijk (voor zover het de overmachtsituatie raakt) te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn. Dit laat onverlet de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 1. Privacy
  1. Tess Tesst zal geen persoonsgegevens verwerken anders dan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en/of zoals genoemd in haar privacypolicy. 
  2. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens, die door Opdrachtgever aan Tess Tesst zijn of worden verstrekt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Indien vereist zal Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst sluiten met Tess Tesst. 
 1. Geheimhouding
  1. Iedere Partij zal alle informatie (in welke vorm dan ook) die zij vóór, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangt vertrouwelijk behandelen als deze informatie persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat, bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bevat, als vertrouwelijk wordt gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie bedoeld was als vertrouwelijk. Partijen zullen deze verplichting ook opleggen aan hun werknemers
  2. In het geval Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het eerste lid, dan is Opdrachtgever per overtreding, zonder dat een ingebrekestelling en/of toerekenbaarheid is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,- aan Tess Tesst verschuldigd, onverminderd de overige wettelijke of contractuele rechten van Tess Tesst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (aanvullende) schadevergoeding en/of nakoming.
 1. Duur en beëindiging
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, tenzij anders overeengekomen.
  2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen. 
  3. Tess Tesst kan de Overeenkomst opzeggen als zij daarvoor gewichtige redenen heeft.
  4. Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere Partij, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  5. Als op het moment van de ontbinding al een deel van de Opdracht door Tess Tesst is uitgevoerd, dan is dit deel van de Opdracht en de bijbehorende betalingsverplichting(en) niet onderworpen aan de ongedaanmakingsverplichtingen als gevolg van de ontbinding.
  6. Facturen die al door Tess Tesst aan Opdrachtgever zijn verzonden voorafgaand aan de opzegging of de ontbinding in verband met hetgeen al (gedeeltelijk) is uitgevoerd of geleverd in het kader van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever te worden voldaan. Deze factuurbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van de opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
  7. Tess Tesst is wegens beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze en om welke reden dan ook, nooit gehouden tot schadevergoeding of enige restitutie van reeds ontvangen vergoedingen. 
  8. Alle bepalingen die bedoeld zijn om het einde van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, te overleven, overleven het einde van de Overeenkomst. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de garanties van Opdrachtgever, de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Tess Tesst, de Intellectuele Eigendomsrechten, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling, 
 1. Wijziging en Meerwerk
  1. Indien Tess Tesst op verzoek of – indien redelijkerwijs mogelijk – met voorafgaande instemming van Opdrachtgever Meerwerk verricht zal Opdrachtgever dit Meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Tess Tesst. 
  2. Tess Tesst is niet verplicht om aan een verzoek van Opdrachtgever tot het verrichten van Meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten. 
  3. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat Meerwerk invloed kan hebben op de uitvoering van de Opdracht, de verantwoordelijkheden van Partijen, de eventueel vooraf afgesproken prijs en/of termijnen. 
  4. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nooit een grond voor opzegging, ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. De Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daarvan het gevolg zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland locatie Almere.
 1. Overige bepalingen
  1. Tess Tesst mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden. Opdrachtgever stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met een dergelijke overdracht in. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tess Tesst, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen.
  2. Het is Tess Tesst toegestaan derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Tess Tesst is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de Website.